Algemene voorwaarden van BePark

Inleiding

De B.V onder Belgisch recht BePark, ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder n°0839.421.964 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Maliestraat 50, 1050 Brussel (België) (hierna genoemd « BePark ») biedt aan de Gebruiker (verderop uitgebreider gedefinieerd) een dienst waarbij men parkeerplaatsen ter beschikking stelt (hierna « de Diensten ») via zijn website www.bepark.eu (hierna “de Website”), zijn klantenservice of enig ander middel waarmee men tenminste één parkeerplaats kan verkrijgen die BePark ter beschikking stelt. Het gebruik van deze Diensten wordt geregeld door de huidige Algemene voorwaarden (hierna “Algemene voorwaarden”). De Gebruiker verklaart te zijn geïnformeerd over de noodzaak te beschikken over een internetabonnement, op zijn eigen kosten, en ervoor te zorgen dat de configuratie van zijn computer en zijn mobiele apparatuur geschikt is voor, en compatibel met het gebruik van de Diensten die BePark ter beschikking stelt. De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de huidige Algemene voorwaarden en deze begrepen en zonder enig voorbehoud geaccepteerd te hebben. Voor alle vragen met betrekking tot de huidige Algemene voorwaarden of tot de Diensten die BePark aanbiedt, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van BePark die rechtstreeks benaderbaar zijn via email (info@bepark.eu) of per telefoon (BE: +32 (0)2/880.05.50, FR: +33 (0)1.82.88.72.87).

1. Définities

In de huidige Algemene Voorwaarden moet verstaan worden onder:

1.1. « Gebruiker »: elke Gebruiker die de diensten van BePark gebruikt, met name hen die toegang hebben tot ten minste één parkeerplaats ter beschikking gesteld door BePark, wat het middel ook is waarmee hij deze toegang of toegangen heeft ontvangen;

1.2. « Diensten »: alle voorgestelde Diensten, aangeboden of geleverd door BePark in het kader van zijn sociale activiteit, met name het ter beschikking stellen aan de Gebruiker van parkeerplaatsen, via de middelen die BePark hiervoor beschikbaar heeft, met name de Applicatie ;

1.3. « Applicatie »: de mobiele Applicatie « BePark » waarmee met name toegang verkregen kan worden tot de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen;

1.4. « Site »: de website www.bepark.eu ;

1.5. « Gebruiker lange termijn »: elke Gebruiker met toegang van minimaal 3 maanden (abonnement) tot een parkeerplaats ter beschikking gesteld door BePark ;

1.6. « Gebruiker korte termijn »: elke Gebruiker met toegang van maximaal 3 maanden tot een parkeerplaats ter beschikking gesteld door BePark.

2. Doel

De huidige Algemene voorwaarden hebben als doel de voorwaarden en bepalingen vast te leggen volgens welke BePark de Diensten ter beschikking stelt aan de Gebruiker.

3. Toepassingsgebied

3.1. De huidige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten door BePark ter beschikking gesteld aan de Gebruiker. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van de Site of de Applicatie en bij elk gebruik van de parking.

3.2. De huidige Algemene voorwaarden prevaleren over alle andere Algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of enig ander document dat de Gebruiker aan BePark zou kunnen hebben doorgegeven.

3.3. De huidige Algemene voorwaarden zijn uitsluitend bepalend voor de relaties tussen BePark en elke Gebruiker.

3.4. De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en verklaart zich hiermee te conformeren. De Voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen op elk moment worden geraadpleegd op het volgende adres: www.bepark.eu.

3.5. BePark behoud zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde Algemene voorwaarden gelden voor de Gebruiker bij elk nieuw gebruik van de Diensten.

3.6. De nietigheid, het vervallen of het niet-uitvoerbare karakter van één van de Voorwaarden met de geldende wet- en regelgeving tast te geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden, die hun volledige wettelijke kracht blijven behouden. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare regeling wordt geacht als zijnde niet-geschreven en zal worden vervangen of geacht te zijn vervangen door een vergelijkbare regeling conform de wetgeving et die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal vervullen.

4. Geldigheid/ Duur

4.1. De huidige Algemene gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat ze online zijn gezet en er kan bezwaar tegen gemaakt worden op de datum van het eerste gebruik van de Diensten door de Gebruiker.

4.2. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen de huidige Algemene voorwaarden gedurende het gebruik van de Applicatie en de Diensten en wel tot aan het moment dat de nieuwe Algemene voorwaarden de huidige vervangen.

4.3. De Gebruiker kan op elk moment afzien van het gebruik van de Applicatie en de Diensten die worden aangeboden, maar blijft onderworpen aan de Algemene voorwaarden voor elk voorgaand gebruik tot het einde van zijn contract.

5. Juridische capaciteit van de Gebruiker

5.1. De Gebruiker verklaart expliciet te beschikken over het recht, de autoriteit en de capaciteit die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van verplichtingen, die hem verantwoordelijk stellen betreffende het gebruik van de Site en de Diensten.

5.2. Alleen Gebruikers in de leeftijd van tenminste 18 jaar mogen de Service of de Applicatie gebruiken.

5.3. Indien de Gebruiker in een jurisdictie woont die het gebruik van de service of de Applicatie beperkt om leeftijdsgebonden redenen, of die de mogelijkheid tot het aangaan van contracten beperkt om leeftijdsgebonden redenen, moet hij deze leeftijdsgrenzen respecteren en kan hij noch de service noch de Applicatie gebruiken

5.4. De Gebruiker als natuurlijk persoon verklaart dat hij de wettelijke leeftijd heeft die nodig is voor het afsluiten van een bindend contract. De Gebruiker die een account aanmaakt voor een rechtspersoon, verklaart toestemming te hebben om als zodanig te handelen en om deze persoon te binden aan de huidige voorwaarden en om deze in te schrijven met als doel het gebruik van de Service en de Applicatie.

5.5. Ieder persoon die incapabel wordt geacht onder artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan op geen enkele manier Gebruiker worden.

6. De toegang tot de Applicatie en de Diensten

De Applicatie, de Website en de Diensten zijn normaal gesproken toegankelijk 24 op 24 uur, en 7 op 7 dagen. BePark kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbrekingen van de beschikbaarheid van de Applicatie, de Website en de Diensten wanneer deze onderbrekingen buiten zijn invloedsfeer vallen. BePark behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaand bericht of schadevergoeding, tijdelijk de Applicatie, de Website of de toegang tot één of meerdere Diensten te sluiten om een update uit te voeren, aanpassingen of veranderingen aan te brengen op de operationele methodes, de servers en de tijden van toegankelijkheid, waarbij deze lijst niet limitatief is. BePark behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaand bericht of schadevergoeding, de Applicatie, de Website of één of meerdere Diensten te sluiten, of de toegang tot de Website of aan één of meerdere Diensten te verhinderen aan bepaalde Gebruikers krachtens de huidige Algemene voorwaarden. BePark behoudt zich het recht voor om aan de Applicatie, de Website en de Diensten alle aanpassingen en verbeteringen toe te passen die hij nodig of bruikbaar acht in het kader van een goede werking van zijn Site et en de Diensten die daarbij horen.

7. Inschrijving – Persoonlijk account – Voorwaarden

7.1. De Gebruiker die de Diensten en/of de Applicatie wil gebruiken, moet hiervoor een persoonlijk account aanmaken via de Website.

7.2. Hiervoor moet de Gebruiker voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5 van de huidige Voorwaarden.

7.3. Op het moment van registratie op de Website is de volledige naam, het e-mailadres, het kenteken van de auto of het unieke fietsidentificatienummer (beschikbaar op mybike.brussels of een ander door BePark goedgekeurd systeem) en het creditcardnummer van de gebruiker vereist. De Gebruiker verbindt zich ertoe nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken. De Gebruiker zal ook gevraagd worden om een strikt vertrouwelijke login en wachtwoord te kiezen. Er wordt dan een bevestigingsmail naar hem/haar gestuurd.

7.4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord. De Gebruiker heeft niet het recht om deze toegangsinformatie te verspreiden, noch toestemming te geven aan enig andere persoon om ze te gebruiken voor toegang tot deze Site. De Gebruiker accepteert dat hij maatregelen moet treffen om te verhinderen dat enig ander persoon de genoemde toegangsgegevens te verkrijgen en elk ongeautoriseerde toegang tot de Diensten onmiddellijk te melden aan de klantenservice van BePark per email of per telefoon die eerder in dit document vermeld zijn.

7.5. Voor badgeparkeerders wordt bij het afsluiten van het abonnement een waarborgsom van € 50,- (inclusief belasting) van de rekening van de BePark-gebruiker geïncasseerd. Het zal worden geretourneerd als de badge terug is.

7.6. BePark behoudt zich het recht voor om op elk moment de gecommuniceerde informatie te controleren en de dienst of het gebruik van de aanvraag te weigeren zonder dat zij haar beslissing hoeft te rechtvaardigen.

7.7.  Een BePark gebruiker kan tot 2 nummerplaten registreren op zijn profiel. Nadien wordt hem voor elke bijkomende plaat een administratieve kost van 15€ aangerekend.

7.8 Een BePark gebruiker kan tot 2 telefoonnummers op zijn profiel registreren. Nadien wordt hem per bijkomend nummer een administratieve kost van 15€ aangerekend.

 

8. Gebruik van de Applicatie of de Dienst

8.1. De Gebruiker heeft alleen toegang tot de Diensten door te toegangsmiddelen te gebruiken die hiervoor zijn bestemd door BePark. Het is aan de Gebruiker om ervoor te zorgen dat hij de Applicatie download die geschikt is voor zijn telefoon. BePark wijst alle verantwoordelijkheid af als de mobiele telefoon van de Gebruiker niet geschikt is of als de Gebruiker een niet-compatibele versie van de Applicatie download. BePark behoudt zich het recht voor om de Diensten en het gebruik van de Applicatie te beëindigen indien de Gebruiker de dienst of de Applicatie gebruikt met een niet compatibele of verboden GSM.

8.2. Door gebruik te maken van de Applicatie of de dienst, accepteert de Gebruiker overigens

1. de Diensten alleen te gebruiken of de Applicatie alleen te downloaden voor zijn eigen persoonlijk gebruik en ze niet aan een derde door te verkopen ;

2. geen toestemming te geven aan derden om zijn account te gebruiken ;

3. zijn account niet af te staan of op een andere manier over te dragen aan enig ander natuurlijk of rechtspersoon ;

4. geen gebruik te maken van een account waarop een persoon ander dan hijzelf rechten heeft zonder schriftelijke toestemming van zijn kant ;

5. de dienst of de Applicatie niet te gebruiken voor illegale doelen, met name om illegale substanties te verzenden of te bewaren, of voor frauduleuze doelen ;

6. de dienst of de Applicatie niet te gebruiken om derden schade aan te brengen, te hinderen of lastig te vallen ;

7. het functioneren van het netwerk niet te compromitteren ;  

8. de dienst of de Applicatie op geen enkele manier te ontwrichten ;

9.  de Applicatie of enig andere content van BePark niet te kopiëren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van deze ;

10. ons op aanvraag een identiteitsbewijs te doen toekomen ;

11. alleen een toegangspunt of een 3G gegevensbestand (AP) te gebruiken wanneer hij hiervoor toestemming heeft ;

12. het standaardtarief voor berichten te betalen indien de Gebruiker vervoersdiensten per SMS aanvraagt (in het geval dit in de regio beschikbaar is) ;

13. de dienst of de Applicatie niet te gebruiken met een ongeschikte of verboden GSM;

14. elke wet- en regelgeving te respecteren van het land van herkomst, van het land, de Staat en/of de woonplaats waar Gebruiker zich bevindt wanneer hij de Applicatie of de dienst gebruikt.

8.4. De Gebruiker verbindt zich tot het respecteren, het doen respecteren van de Algemene voorwaarden evenals het huishoudelijk reglement (hieronder), de veiligheids- en signaleringsvoorschriften van de ter beschikking gestelde parkeergarage(s).  

8.3. Een frauduleus gebruik van de Site of die tegen de Algemene voorwaarden ingaat, kan leiden tot de weigering door BePark, op elk moment, van de toegang tot de Diensten zoals aangeboden op de Site, zelfs wanneer BePark de toegang tot de Diensten al bevestigd, waarbij door BePark onmiddellijk wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging voor de bevoegde jurisdicties krachtens de huidige algemene voorwaarden. Aan de andere kant behoudt BePark zich het recht voor om de dienst en het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker één van de hierboven genoemde bepalingen niet respecteert.

9. Toegang tot de parkeerplaatsen

9.1. De toegang tot de parking is afhankelijk van de parking en het toegangsmiddel dat de Gebruiker heeft gekozen:

A. Of door het gebruik van de mobiele Applicatie BePark

B. Of door het bellen van de telefooncentrale van BePark via het telefoonnummer dat vermeld wordt op het bordje van BePark dat voor de slagboom/het loket staat die de parking beveiligen

C. Of door het verkrijgen van een badge, een identiteitskaart, sleutels of andere toegangsmogelijkheden die BePark levert (dit toegangsmiddel kan onderworpen zijn aan een waarborg).

In het geval van het gebruik van optie A. of B. hierboven, dient de gebruiker de door BePark gecommuniceerde uitrijprocedure te volgen, zelfs als de parkeerplaats/poort open is, om BePark het einde van het gebruik van de parkeerplaats te signaleren. Indien dit niet het geval is, blijft het gebruik van de parkeerplaats ten laste van de gebruiker.

9.2. In geval van gebruik voor korte termijn (minder dan 3 maanden): de gebruiker moet via de site een parkeerplek reserveren voor de gewenste duur als de beschikbaarheid en het type parking dit toelaat.

9.3. In geval van gebruik voor lange termijn (minimaal 3 maanden): de lange termijn Gebruiker moet een parkeerplaats reserveren via de Site of met the hulp van de afdeling verkoop van BePark.

9.4. In het geval dat de gebruiker parkeert in een parkeerplaats zonder geldige aankoop, kan zijn voertuig worden verwijderd zoals hieronder aangegeven in de paragraaf "Vasthouden, stilleggen, verplaatsen en verwijderen van voertuigen".

9.5. De parkings zijn enkel toegankelijk voor personenwagens met een maximale lengte van 4,80m. De hoogte van de voertuigen mag niet hoger zijn dan de hoogte die bij de ingang van de parkeerplaats is aangegeven of die door de feitelijke situatie wordt opgelegd. Het is verboden om de parkeerplaats te betreden met aanhangwagens van welke aard dan ook, inclusief caravans. Fietsen kunnen ook toegang krijgen tot de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 

9.6. Indien er specifieke voorwaarden voor de gebruikte parkings van toepassing zijn, worden deze, naast deze algemene voorwaarden, vermeld in het aankoopbewijs dat op het einde van het boekingsproces wordt verstrekt.

9.7. BePark heeft het recht om een Gebruiker de toegang te weigeren, als deze de huidige Algemene voorwaarden, de eventuele specifieke voorwaarden van de parkings of het huishoudelijk reglement van de parking die hem ter beschikking zijn gesteld, niet zou respecteren.

10. Gebruik van de parking

10.1. De Gebruiker kan alleen inrijden, parkeren of uitrijden tijdens de vastgestelde en op de Site of de Applicatie aangegeven uren. Deze zijn beschikbaar via zijn online klantenaccount. De openingstijden kunnen worden aangepast door BePark, die de Gebruikers hiervan op de hoogte zal stellen via de Site of de Applicatie.

10.2. De Gebruiker mag zijn voertuig alleen parkeren op de plaatsen die zijn gereserveerd voor BePark gebruikers en die overeenkomen met zijn type voertuig. Deze ruimtes zullen door BePark aan hem worden gecommuniceerd op het moment van zijn reservering. Tenzij anders bepaald door BePark, zal de Gebruiker geen gebruik maken van een genoemde ruimte. De Gebruiker mag in geen geval op een lastige of ongeoorloofde plaats parkeren.

10.3 Bij niet-naleving van deze voorwaarden kan BePark het voertuig op kosten, risico en gevaar van de Gebruiker verwijderen of buiten gebruik stellen conform de onderstaande inhoud in het hoofdstuk "Vastzetten, stilleggen, verplaatsen en verwijderen van voertuigen". BePark zal automatisch en zonder kennisgeving de rekening van de Gebruiker debiteren voor de kosten van verwijdering van het voertuig, onverminderd de uitsluiting van BePark diensten zoals beschreven in de paragraaf "Bewaring, Vastzetten, Verhuizen en Verhuizen van voertuigen".

10.4. De Gebruiker en de personen die hem vergezellen zijn verplicht het rustige karakter van de buurt te respecteren wanneer zij zich op en rond de parking verplaatsen. Elk gebruik van radio's en andere geluidsbronnen op de parkeerplaats is verboden.

10.5. De gebruiker verbindt zich ertoe de parking in een onberispelijke staat van netheid te verlaten. Het is ten strengste verboden om voertuigen te wassen op de parkeerplaats, om welke werkzaamheden dan ook te verrichten of om iets anders dan een geldig geregistreerde en verzekerde auto of een fiets te deponeren of op te slaan, die geïdentificeerd en regelmatig gebruikt wordt. De parkeerplaats is geen langdurige opslag- of opslagruimte. Werkloze voertuigen moeten worden verwijderd na een waarschuwing zoals hieronder beschreven in het hoofdstuk "Vasthouden, stilleggen, verplaatsen en verwijderen van voertuigen".

10.6. Voertuigen die op de parkeerplaats worden geparkeerd, moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als voertuigen die op de openbare weg worden geparkeerd. In het bijzonder verklaart de gebruiker dat het (de) met behulp van BePark Services geparkeerde voertuig(en) (met uitzondering van fietsen) gedekt is (zijn) door een geldige Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering in goede staat en in volgorde van betaling. De Wegcode en alle andere voorschriften met betrekking tot het verkeer op de openbare weg zijn van toepassing op de parkeerplaats, tenzij anders vermeld. In alle gevallen is de toegestane maximumsnelheid van voertuigen beperkt tot 10 km/uur.

10.7 Auto's moeten op slot, ramen omhoog, alarm aan; fietsen moeten geldig worden bevestigd aan de daarvoor bestemde rolbeugels (maximaal 2 fietsen per rolbeugel, d.w.z. één aan elke kant; met een fietspas kan slechts één fiets worden geparkeerd). De voertuigen blijven de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Elk voorwerp van welke aard dan ook dat in het voertuig is achtergelaten, of een accessoire dat aan het voertuig is bevestigd, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

10.8. De ter beschikking stelling van de parking mag op geen enkele wijze worden overgedragen of onderverhuurd.

10.9. Indien de toegangstijd tot de parking met meer dan 30 minuten wordt overschreden, zal een waarschuwingsmail naar de gebruiker worden gestuurd. In geval van recidive wordt een administratieve boete van 20€ van de rekening van de gebruiker afgeschreven.

10.10.  Als wordt vastgesteld dat een gebruiker meer voertuigen op de parking parkeert dan hij abonnementen heeft, ontvangt hij een waarschuwing per e-mail.
In geval van recidive zal een administratieve boete, gelijk aan 1 maand abonnement per extra voertuig, in rekening worden gebracht op de rekening van de gebruiker.

11. Inhouding, immobilisatie, verplaatsing en verwijdering van voertuigen

11.1. In geval van ongeluk of ongewenste immobiliteit van een voertuig neemt de Gebruiker onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen om het voertuig te repareren zodat deze op generlei wijze het normale verkeer in de vestiging hindert. In alle gevallen zorgt de Gebruiker voor de verwijdering van het voertuig voor het einde van het tijdsbestek waarin hij toegang heeft tot de parking.

11.2. De Gebruiker geeft officieel toestemming aan BePark en/of de eigenaar van de parking om zijn voertuig te verplaatsen of te laten verplaatsen, op kosten en op eigen risico van de Gebruiker, in het geval dat:

❏ hij niet op de voorziene plaats staat;

❏ hij op de parking is gelaten buiten de openingstijden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BePark;

❏ hij een gevaar oplevert voor personen en/of eigendommen van anderen.

❏ hij het normale verkeer hindert.

❏ hij is ongebruikt (en er is vooraf een waarschuwing gegeven);

❏ de noodzaken van de exploitatie of de veiligheid dit vereisen.

In deze gevallen zijn de verplaatsingskosten standaard vastgesteld op € 250,­ incl. BTW.

11.3. De Gebruiker verbindt zich tot het verwijderen van zijn voertuig van de plaats van het reparatiebedrijf waar hij heen is gebracht binnen 24 uur die volgen op de reparatie. De Gebruiker accepteert dat het reparatiebedrijf toestemming heeft de kosten van de parking aan de Gebruiker te factureren na een termijn van 24u.

11.4. Fietsen en bakfietsen die na een periode van 30 dagen na de datum van verwijdering van de parkeerplaats niet zijn teruggevonden of gedeclareerd, worden als verloren beschouwd. BePark behoudt zich het recht voor om de fiets na deze periode niet meer aan de eigenaar te kunnen retourneren.

12. Tarieven

12.1. De inschrijving via de Site of de Applicatie bij BePark is gratis. De prijs van elke ter beschikking stelling van een parkeerplaats wordt aangegeven op de Site of de Applicatie (hierna de « Prijs ») in Euro en inclusief belasting en toeslagen en varieert naar gelang de parking en de duur van het parkeren.

12.2. In geval van het gebruik over korte termijn en zonder reservering, worden de tarieven aangegeven per uur. De gefactureerde prijs hangt af van de duur van de aanwezigheid van de auto in de parking berekend tussen het moment van opening en het moment van sluiting van de slagboom. Het eerste uur parkeren moet in zijn geheel betaald worden en alles extra per minuut. In geval van gebruik met reservering worden de tarieven aangegeven per dag of per maand. Als de Gebruiker zijn voertuig parkeert buiten de duur van de reservering, is het tarief voor korte termijn zonder reservering van toepassing vanaf het verstrijken van de reservering.

12.3. BePark behoudt zich het recht voor om op elk moment zijn tarieven aan te passen. Maar de tarieven kunnen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd. In het geval van een wijziging in tarieven door BePark, kunnen de nieuwe prijzen van kracht worden zodra de volgende factuur wordt uitgegeven.

12.4. In geval van het niet opvolgen van de openingsuren van de parking, behoudt BePark zich het recht voor om een bedrag per minuut bovenop het tarief te berekenen voor elke minuut overschrijding.

12.5. Tenzij specifiek anders bepaald tijdens de reservering, wordt een annulering van een korte termijn reservering niet vergoed.

13. Kosten

De kosten voor mobiele telefonie zijn voor rekening van de Gebruiker en worden direct gefactureerd door de operator. De prijs is wat van toepassing is op alle communicatie van een mobiel naar een vaste telefoon.

14. Betaling

14.1 Er zijn twee manieren om te betalen voor het gebruik van BePark's Betaalde Diensten:

 

14.2. Het ter beschikking stellen aan de Gebruiker van en parkeerplaats door BePark moet betaald worden, conform punt « IV. Tarieven» van de huidige Algemene voorwaarden. De Gebruiker kiest zijn betalingsmethode tijdens zijn inschrijving op de site van BePark of tijdens het afsluiten van een contract met BePark.

14.3. De Gebruiker erkent dat BePark de rekening van de creditcard of de bankrekening mag debiteren in geval van betaling via domiciliëring die hij heeft doorgegeven bij zijn inschrijving op de Diensten, voor de Diensten die hij heeft aangevraagd (met inbegrip van belasting en eventuele boetes bij betalingsachterstand) en dit zonder aanvullende autorisatie.

14.4. De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van zijn factuur uiterlijk op de aangegeven deadline en voor het geheel van de verschuldigde bedragen. Hij moet aan BePark een geldige creditcard of bankrekening doorgeven voor de betaling van alle verschuldigde bedragen op elk moment. De uitgevoerde betalingen worden niet terugbetaald.

14.5. BePark gebruikt een extern betalingssysteem (“het betalingssysteem”) om de rekening van de creditcard van de Gebruiker te koppelen aan de Applicatie en aan de Diensten. De behandeling van de betalingen of eventuele kredieten die voortkomen uit het gebruik van de Applicatie en van de service door de Gebruiker wordt bepaald door de voorwaarden en het privacyreglement van het betalingssysteem en door de voorwaarden van de uitgever van de creditcard, bovenop de huidige gebruiksvoorwaarden en dit in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

14.6. BePark wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van fouten die te wijten zijn aan het betalingssysteem. In het kader van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker, erkent en accepteert deze dat BePark bepaalde transactiedetails ontvangt, die hij gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en het geldende wettelijke kader.

14.7. BePark garandeert de beveiliging van de betalingen en respecteert de SSL-normen om de gegevens effectief te beschermen.

14.8. In geval van weigering van betalingsautorisatie door de officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling door de gebruiker, behoudt BePark zich het recht voor om actie te ondernemen om de verschuldigde bedragen terug te vorderen via betalingsherinneringen, het blokkeren van de toegang van de gebruiker of de overdracht van het dossier naar een extern verzamelkantoor.

14.9. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is wettelijk en zonder voorafgaande berichtgeving een rente verschuldigd volgens het wettelijke rentepercentage dat van toepassing is bij betalingsachterstand in commerciële transacties zoals van kracht is op het moment van de betalingsachterstand, evenals een vaste schadeloosstelling tot 40 euro voor de incassokosten, los van de hoofdsom.

14.10. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat alle uitgegeven facturen volledig verschuldigd zijn en dat een beëindiging van het contract in geen geval een terugwerkende kracht mag hebben op de uitgegeven facturen.

15. Schadeloosstelling

Door het accepteren van de huidige Algemene voorwaarden en door het gebruik van de Applicatie of de Diensten,  accepteert de Gebruiker om BePark, zijn filialen, zijn concessieverleners en alle leidinggevenden, beheerders, andere Gebruikers, werknemers, gevolmachtigden en agenten te beschermen, schadeloos te stellen en voor hen borg te staan tegen bezwaren, kosten, schade, verlies, verplichtingen en kosten (inclusief gerechtelijke kosten, honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit, of in verband met:

1. elke overtreding van de beschikkingen van de huidige Algemene voorwaarden of van elke toepasselijke wet- of regelgeving, wel of niet beoogd in dezen, waaraan de Gebruiker zich schuldig maakt ;

2. elke overtreding van rechten van derden ;

3. elk frauduleus gebruik van de Applicatie of de Diensten, waaraan de Gebruiker zich schuldig maakt.

16. Verantwoordelijkheid

16.1. De informatie, aanbevelingen en/of Diensten geleverd aan de Gebruiker, direct of indirect door de Site, de Diensten en de Applicatie, vormen slechts algemene informatie en zijn geen adviezen. BePark zet zich in om de Site, de Applicatie en hun inhoud te onderhouden in een correcte en geactualiseerde staat, maar garandeert niet dat de website en/of de Applicatie (en hun inhoud) vrij zijn van fouten, tekortkomingen, kwaadaardige software of virussen, of dat de Site en/of de Applicatie correct, geactualiseerd en exact zijn. BePark is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het onvermogen om te gebruiken) de Site of de Applicatie, met inbegrip van schade veroorzaakt door kwaadaardige software, virussen of welke onnauwkeurigheid of omissie van informatie dan ook op de Site of de Applicatie, behalve als de schade voortvloeit uit een opzettelijke daad of ernstige nalatigheid door BePark.

16.2. BePark is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik (of het onvermogen om te gebruiken) de elektronische communicatiemiddelen met de Site of de Applicatie, met name schade die voortvloeit uit een mislukking of een vertraging in de transmissie van elektronische communicatie, een interceptie of een manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

16.3. BePark en de eigenaar/aren van de parkings ter beschikking van de Gebruikers wijzen alle verantwoordelijkheid af, op welke grond en voor welke reden dan ook, betreffende alle soorten schade, lichamelijk, materieel of immaterieel, aan personen of goederen zoals, met name: ongelukken, diefstal of beschadiging, zelfs gedeeltelijk, die zich kunnen voordoen bij of door het gebruik van de parking. De gebruiker verbindt zich ertoe om eventuele schade aan de klantenservice onmiddellijk te melden via: claims@bepark.eu

16.4. Omdat de Gebruiker een consument is, mag het voorgaande artikel niet in strijd zijn met de beschikkingen genoemd in Boek IV van het Economisch Wetboek betreffende de praktijken van de markt en de bescherming van de consument.

16.5. Bovendien, omdat hij geen bewaarder is, accepteert BePark op geen enkele manier een verplichting tot bescherming of bewaking en treft geen enkele verantwoordelijkheid voor het handelen van derden.

16.6. BePark gaat alleen verplichtingen aan voor zaken, met betrekking tot alle aangeboden, voorgestelde of geleverde Diensten. BePark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schades die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de diensten, een indringing van buitenaf, of de aanwezigheid van een computervirus, of van enig feit dat kan worden gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van BePark in termen van de huidige Algemene voorwaarden niet uitkomen boven een bedrag dat gelijk is aan de betaalde of te betalen van de transactie die aan de oorsprong staat van de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de betreffende oorzaak of actie.

16.7. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor elke schade aan zijn computer of elk verlies van gegevens als gevolg van het downloaden, het raadplegen en het gebruik van de website en/of de Applicatie.

16.8. De Gebruiker erkent dat hij over het vermogen beschikt, zonder enige verplichting en geheel voor zijn eigen verantwoordelijkheid, om sociale netwerken te gebruiken, zoals Facebook, Twitter, Google, etc. BePark kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of de verwerking van deze informatie, gegevens en inhoud in het kader van de sociale netwerken.

16.9. De Gebruiker moet, voorafgaand aan elke toepassing van deze capaciteit, kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken, en beschermende maatregelen en parameters in te stellen die nodig zijn voor een conform gebruik, en de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken te respecteren.

16.10. De Gebruiker verbindt zich tot een gebruik van de Site, de Applicatie en de Diensten uitsluitend voor persoonlijke doelen en met een doel dat conform is met de openbare orde, het fatsoen en de rechten van derden.

16.11. De Gebruiker verplicht zich om geen handelingen te verrichten die - direct of indirect - de integriteit van de Website, de Applicatie en/of de door BePark aan hem/haar ter beschikking gestelde Diensten kunnen schaden.

16.12.In geval van verlies, diefstal of ernstige schade aan de toegangsbadge tot de parkeerplaats wordt een vast bedrag van € 150,- inclusief alle belastingen aan de Gebruiker in rekening gebracht.

17. Verlening van toestemming door de Gebruiker

17.1. De Gebruiker verstrekt nadrukkelijk, exclusief en gratis, aan BePark, het recht om alle content te exploiteren die de Gebruiker publiceert via de Applicatie en/of de Site op internet, op de sociale netwerken of via alle middelen en onder alle heden bekende of onbekende supports, voor commerciële of reclamedoeleinden, en wel zonder territoriale beperkingen en net zolang als BePark de Applicatie en/of de Site exploiteert, die het onderwerp zijn van de huidige algemene voorwaarden.

17.2. BePark heeft echter geen enkele verplichting om de content die de Gebruiker publiceert via de Applicatie en/of de Site, te gebruiken of te exploiteren.

17.3. De Gebruiker erkent dat BePark puur handelt als een tussenpersoon voor de verspreiding van de Gebruikerscontent en niet verantwoordelijk is naar wie dan ook over de content of de nauwkeurigheid van de Gebruikerscontent. BePark controleert niet continu de door Gebruikers gepubliceerde content en speelt niet de rol van moderator tussen Gebruikers. Bovendien wordt van BePark niet verwacht dit te doen. Zonder af te doen aan wat hiervoor staat, erkent en accepteert de Gebruiker dat de opmerkingen, meningen, commentaren, suggesties en overige informatie die wordt uitgesproken of ingevoegd in de Gebruikerscontent niet noodzakelijkerwijze de standpunten van BePark weergeven.

17.4. De Gebruiker verklaart en bewaakt dat de Gebruikerscontent die hij post of verspreid, van hem afkomstig zijn, geen plagiaat van creaties van derden is, geen schending is van de rechten van intellectueel eigendom van derden, van het privacy- of persoonlijkheidsrecht, en dat ze geen beledigende of onvriendelijke uitspraken bevat.

17.5. De Gebruiker accepteert en verbindt zich tot een permanente bescherming van BePark, zijn filialen en zijn concessiehouders tegen het geheel van kosten, uitgaven, schade, verlies en opgelopen of ondergane verplichtingen door BePark of zijn verbonden organisaties vanwege een door hem geposte of verspreide Gebruikerscontent, of voortvloeiend uit zijn gebruik van de Site, de Diensten of de Applicatie.

17.6. BePark behoudt zich het recht voor om een geposte of verspreide Gebruikerscontent te blokkeren of te verwijderen, in zijn geheel of gedeeltelijk, indien BePark meent dat die niet conform de huidige Gebruiksvoorwaarden is of niet acceptabel is om enige andere reden.

17.7. De Gebruiker accepteert dat hij BePark zo snel mogelijk schriftelijk waarschuwt indien een Gebruikerscontent een inbreuk is op de huidige Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker accepteert voldoende informatie door te geven aan BePark zodat deze kan verifiëren of de Gebruikerscontent een inbreuk is op de huidige Gebruiksvoorwaarden. BePark garandeer of verklaart echter niet dat hij de betreffende Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

18. Verlenen van toestemming voor de Applicatie

18.1. Als de Gebruiker de huidige Gebruiksvoorwaarden respecteert, kent BePark hem een beperkte, niet exclusieve en onoverdraagbare licentie toe om een kopie van de Applicatie te downloaden en te installeren op een mobiele telefoon die hij bezit of beheert, en om deze kopie van de Applicatie te gebruiken alleen op persoonlijke titel.

18.2. De Gebruiker mag niet:

1. op een commerciële manier een licentie of sub licentie toekennen, verkopen, doorverkopen, doorgeven, afstaan, verspreiden of exploiteren, of de Dienst of de Applicatie ter beschikking stellen van derden op enigerlei wijze ;

2. de Dienst of de Applicatie wijzigen of er derivaten van maken ;

3. elektronische links maken naar de Diensten, of frames of een spiegelbestanden van een willekeurige applicatie plaatsen op enige andere server of een draadloos of internetapparaat ;

4. reverse engineeren of inbreken in de Applicatie om

a. een concurrerend product of service te ontwerpen of bouwen ;

b. een product ontwerpen of bouwen met gebruik van de ideeën, eigenschappen, functies of afbeeldingen die hetzelfde zijn als die van de Dienst of de Applicatie ;

c. ideeën, eigenschappen, functies of afbeeldingen van de Dienst of de Applicatie kopiëren ;

5. een programma of geautomatiseerde script lanceren, met name software robots, exploratierobtos, webrobots, webbrowser, webindexers, zombies, virussen of worms, of enig ander programma dat in staat is om veel aanvragen per seconde naar een server te verzenden of die op een schadelijke manier het functioneren en/of de prestaties van de dienst of de Applicatie kunnen compliceren of ondermijnen.

18.3. De Gebruiker mag niet:

1. niet gevraagde of herhaaldelijke berichten versturen of bewaren, in overtreding met de toepasselijke wetgeving ;

2. misdadige, obscene, bedreigende, beledigende of andersoortige illegale of strafbare content versturen of bewaren, met inbegrip van schadelijke content verstuurd naar kinderen of die het recht op privacy van derden schendt ;

3. content versturen of bewaren die een virus, worm, Trojaans Paard of andere schadelijke softwarecodes, bestanden, scripts, agents of programma’s bevatten;

4. de integriteit of het goede functioneren van de Site, de Applicatie de Diensten of de gegevens die zij bevatten, ondermijnen of onderbreken;

5. zich een frauduleuze toegang proberen te verschaffen tot de Site, de Applicatie, de Dienst of de ondersteunende systemen of netwerken.

18.4. BePark heeft het recht om de overtredingen hierboven genoemd te onderzoeken, volgens alle middelen toegestaan door de wet, en om gerechtelijke stappen te ondernemen. BePark kan een beroep doen op de politie en met hen samenwerken zodat zij de Gebruikers kunnen vervolgen die de huidige Gebruiksvoorwaarden overtreden.

18.5. De Gebruiker erkent dat BePark niet verplicht is om zijn toegang tot de Site, de Diensten, de Applicatie of gedeelde content, noch het gebruik dat ervan gemaakt wordt, te controleren, of om de collectieve content te verifiëren of te redigeren. De Gebruiker erkent echter dat BePark het recht heeft zijn toegang te controleren in het kader van de exploitatie van de Site, de Applicatie en de Dienst, om zich te verzekeren van de opvolging van de huidige Gebruiksvoorwaarden of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of een rechterlijk bevel of een verzoek van een rechtbank, een overheidsinstantie of een ander officieel orgaan. BePark behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaand bericht, de toegang tot een willekeurige gedeelde content te annuleren of te deactiveren indien hij meent dat die een inbreuk is op de huidige gebruiksvoorwaarden of anders een aanslag is op de Site, de Dienst of de Applicatie.

19. Intellectuele eigendomsrecht

19.1. De Applicatie en de Site bevatten teksten, afbeeldingen (vast of geanimeerd) en geluiden, die het exclusieve eigendom zijn van BePark. Deze elementen worden beschermd door het auteursrecht evenals het intellectuele eigendom en voor de hele wereld (hierna «Elementen van Intellectuele Eigendom»).

19.2. De naam, het logo en de benamingen van de producten van BePark verbonden aan de Applicatie en aan de Dienst, zijn commerciële merken van BePark, van zijn gelieerde bedrijven of van externe organisaties. BePark kent geen enkel recht of licentie toe voor het gebruik van deze merken.

19.3. De Elementen van Intellectuele Eigendom worden ter beschikking gesteld van de Gebruiker, als versiering, voor het enige gebruik van de Diensten en in het kader van een normaal gebruik van hun functionaliteiten. De huidige toestemming voor het gebruik van de Elementen van Intellectuele Eigendom wordt gedaan op persoonlijke, niet-exclusieve en niet overdraagbare grond. BePark kan op elk moment de huidige toestemming tot het gebruik van de Elementen van Intellectuele Eigendom herroepen.

19.4. Elke kopie of namaak van het concept of het format van de Site en/of de Applicatie op welke manier en op welke support dan ook, is strikt verboden.

19.5. Elke exploitatie onder welke vorm dan ook, moet voorafgaand schriftelijk zijn toegestemd door BePark.

19.6. In geval van niet-conform gebruik of misbruik van de Elementen van Intellectuele Eigendom, behoudt BePark zich het recht voor om de aanslag op zijn rechten van intellectuele eigendom te beëindigen via alle wettelijke middelen.

19.7. Elke overtreding kan leiden tot een civiele procedure of strafrechtelijke vervolging.

20. Interacties met derden

20.1. Tijdens het gebruik van de website, de Applicatie en de Diensten, kunnen links gegeven worden, die leiden naar websites die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door derden, om de Gebruiker in contact te brengen met derden, hun producten of diensten te kopen, deel te nemen aan hun acties. Deze links leiden de Gebruiker buiten de website, de Applicatie en de Diensten, en worden niet gecontroleerd door BePark. BePark is niet verantwoordelijk en kin niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en de activiteiten van deze websites. Daarom bezoekt en gebruikt de Gebruiker deze websites op eigen risico.

20.2. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies sturen naar de Gebruikers, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie vragen. BePark adviseert zijn Gebruiker om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sites te raadplegen alvorens ze te gebruiken.

21. Duur en beëindiging van het contract

21.1. Vanaf de inschrijving van de Gebruiker bij BePark zijn acceptatie van de huidige Algemene voorwaarden, wordt een contract gemaakt van onbeperkte duur tussen BePark en de Gebruiker waardoor deze laatstgenoemde de Diensten van BePark kan gebruiken.

21.2. De Gebruiker korte termijn kan op elk moment afzien van het gebruik van de Diensten door het definitief verwijderen van de Applicatie die op zijn smartphone is geïnstalleerd en zijn gebruikersaccount te sluiten door de instructies te volgens die op de website van BePark staan. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om zijn reservering te annuleren zonder kosten ten laatste 24 uur voor de beginning van de reservervatie periode van de parkeerplaats

21.3. De langetermijn gebruiker (abonnee) gaat akkoord met een minimumperiode van 3 maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt het begin van zijn abonnement. De aard van het contract met BePark is een maandelijks contract met stilzwijgende verlenging (tenzij anders vermeld). De langetermijn gebruiker kan stoppen met het gebruik van de diensten door zijn abonnement te sluiten in zijn klant account. Elke begonnen maand is verschuldigd en de annuleringen zijn van kracht op de laatste dag van de maand.

21.4. BePark kan op elk moment staken met het leveren van de Diensten, met onmiddellijke ingang (door het deactiveren van de gebruiksmogelijkheden van de Applicatie en de Diensten)

1. indien de Gebruiker de huidige Algemene voorwaarden schendt ;

2. indien BePark meent dat de Gebruiker misbruik maakt van de Applicatie of de Diensten. BePark is niet gehouden aan het van tevoren waarschuwen van de Gebruiker voor de staking van de Diensten die hij gebruikt.

21.5. BePark behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijk een eind te maken aan het toegangsrecht tot de persoonlijke accounts van ingeschreven Gebruikers, of zelfs de accounts te verwijderen, en dit vanwege het ontbreken van gebruik en activatie van het account gedurende een periode van een jaar en/of in het geval dat de ingeschreven Gebruiker de huidige Algemene voorwaarden overtreedt.

21.6. BePark mag overgaan tot elke beperking en/of verwijdering zonder voorafgaande melding en kan bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van gegevens als gevolg van de verwijdering van het persoonlijke account van de ingeschreven Gebruiker.

21.7. BePark kan de Diensten op elk moment beëindigen, met onmiddellijke effect, naar eigen goeddunken en zelfs als de huidige periode al in rekening is gebracht. Voor zover de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de onderbreking van diensten, kunnen te veel betaalde bedragen worden terugbetaald en gecrediteerd.

21.8. Voor parkeerplaatsen met een badge geldt dat opzegging van het abonnement van de gebruiker van kracht is na ontvangst van de badge door BePark. De badge dient per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden geretourneerd aan het BePark adres. Na ontvangst van de badge zal BePark Customer Support het abonnement beëindigen (op de laatste dag van de lopende maand) en de gebruiker per e-mail informeren.

22. Bescherming van de privacy met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijk karakter

22.1. De Gebruiker belooft correcte en complete persoonlijke gegevens te leveren bij de Bestelling via de Site of tijdens zijn inschrijving op de andere Diensten die worden aangeboden op de Site.

22.2. BePark verbindt zich tot het niet verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen gebruikt door interne diensten voor het behandelen van de reserveringen, voor communicatiedoeleinden of in het kader van de personalisatie van de Site afhankelijk van de geconstateerde voorkeuren van de leden.

22.3. In geval van overdracht of gebruik door derden van de persoonlijke gegevens, verbindt BePark zich tot het van tevoren informeren van de Gebruiker zodat deze in de gelegenheid is om zijn recht op inspraak kan uitoefenen. BePark kan ook geconsolideerde statistieken leveren betreffende zijn Gebruikers, zijn reserveringen, de uitwisselingsstructuur en de informatie op de Site aan betrouwbare derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens. Het huidige artikel kan echter niet voorkomen dat activiteiten worden doorgegeven aan derden.

22.4. Volgens het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming (GDPR) heeft de Gebruiker het recht zijn persoonlijke gegevens in te zien, te controleren, recht te zetten en eventueel volledig te verwijderen. Elke aanvraag in dit verband kan worden beheerd via de klantaccount van de gebruiker of via de BePark-klantenservice per e-mail of schriftelijk naar het volgende adres: BePark SA 1050 BRUSSELS, Rue du Mail, 50 (België ) met een bewijs van uw identiteit (fotokopie van uw identiteitskaart). In overeenstemming met de wet behoudt BePark zich echter het recht voor om de gebruikersgegevens die nodig zijn voor haar activiteiten en de controle hierop door geautoriseerde instellingen gedurende een periode van twee (2) jaar te bewaren.

22.5. Het verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens kan niet worden toegepast zolang een contract loopt of nog moet komen. Dit verzoek zal niet automatisch worden gekoppeld aan een verzoek om sluiting van het contract, ze moeten vooraf worden gesloten in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in punt 21 van deze voorwaarden.

22.6. De Site maakt gebruik van cookies. Het cookie is een computerbestand, opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Gebruiker, met als doel een voorgaand bezoek van de Gebruiker of van de Gebruiker op de Site te signaleren. De cookies worden onder andere gebruikt door BePark om de service aan de Gebruiker te personaliseren. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn webbrowser te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid de service die hem door BePark wordt geboden, te personaliseren.

22.7. Sommige pagina’s van de website kunnen soms elektronische afbeeldingen of «webbakens» bevatten, die het mogelijk maken om het aantal bezoekers op de pagina te tellen. Deze webbakens kunnen gebruikt worden door sommige partners van BePark, met name om de effectiviteit van sommige acties te meten en te verbeteren. De gegevens die via deze bakens verkregen worden, maken het gewoon mogelijk om statistieken te verzamelen over het aantal bezoeken op sommige pagina’s van de Site, en dit om de Leden beter van dienst te kunnen zijn.

23. Niet-afstand doen van rechten

23.1. Het feit dat BePark zich niet beroept op het falen of tekortschieten van de Gebruiker ten opzichte van een van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen mag niet worden geïnterpreteerd als het afzien van het zich beroepen op dit falen of tekortschieten.

23.2. Het feit dat BePark zich niet beroept op een clausule van de huidige Voorwaarden betekent geenszins een afstandname van de bedoelde clausule.

24. Toepasselijke wet- en regelgeving bij geschillen

24.1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relaties. In geval van geschillen, zijn alleen de Franstalige rechtbanken van het juridische Arrondissement van Brussel competent. Voor elke contestatie van de competentie van de Vrederechter in het juridisch arrondissement van Brussel, is de Vredesjustitie van het 2e Kanton van Brussel competent.

25. Interne Regels van de Parkeerplaatsen

25.1 - Alleen de leden van BEPARK zijn bevoegd om op de parkeerplaatsen te verblijven, met inachtneming van de hieronder omschreven voorwaarden. 
 
25.2.- De parking is toegankelijk volgens de tijden aangegeven op de website van BEPARK, www.BEPARK.eu. BEPARK behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de parking op bepaalde data in te trekken met de verplichting om het gebruikerslid te informeren.
 
25.3.- Het voertuig moet worden geparkeerd op een toegestane ruimte die bestemd is voor het type voertuig (bijvoorbeeld een auto op een parkeerplaats, een fiets naast de auto en bevestigd aan een daarvoor bestemde rolbeugel, enz.) De gebruiker mag in geen geval op een lastige of ongeoorloofde plaats parkeren. 
 
25.4.- De maximumsnelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur en de regels van het verkeersreglement zijn van toepassing op de parking. 
 
25.5. De gebruiker is verplicht het rustige karakter van de wijk en de goede staat van onderhoud van het pand te respecteren. Elk gebruik van radio's en andere geluidsbronnen op de parkeerplaats is verboden. Het is ten strengste verboden voor gebruikers om hun auto's te wassen op de parkeerplaats en om welke werkzaamheden dan ook uit te voeren.
 
25.6.- Zolang de voertuigen op de parkeerplaats geparkeerd staan, mag er geen persoon of dier in verblijven.
 
25.7 - De voertuigen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Elk voorwerp, wat het ook is, dat in het voertuig wordt achtergelaten, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dit geldt ook voor eventuele voertuigaccessoires die aan het voertuig zijn bevestigd (bijv. extra achteruitkijkspiegel, fietstas, enz.).
 
25.8.- De eigenaar van de parking beperkt zich tot het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen aan de BEPARK-gebruikers en neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid op zich.  Bovendien wijzen BEPARK en de eigenaar elke verantwoordelijkheid af, om welke reden en voor welke oorzaak dan ook, voor welke schade dan ook, lichamelijk, materieel of immaterieel, aan personen of goederen, zoals met name: ongevallen, diefstallen of schade, zelfs gedeeltelijk, die zich zouden kunnen voordoen bij de gelegenheid of door het gebruik van de parking, met name tijdens de aankomst of het vertrek van een gebruiker of tijdens zijn verblijf op de parking. 
 
25.9.- BEPARK en de Eigenaar zijn bevoegd om de voertuigen van de gebruikers zonder titel of die de in artikel 2 en 3 bepaalde termijnen niet respecteren of die op lastige plaatsen parkeren, van de parking te verwijderen. BEPARK zal dan automatisch en zonder ingebrekestelling de rekening van de gebruiker debiteren voor de kosten van evacuatie van het voertuig.
 
25.10.- Voor elk technisch probleem met de slagbomen of in geval van nood neemt de gebruiker contact op met de helpdesk van het BEPARK op het nummer dat vermeld staat op de borden van het BEPARK op de parking.

25.11.- Elke inbreuk op dit intern reglement of op de algemene voorwaarden van het BEPARK door de gebruiker zal leiden tot de automatische uitsluiting van het lid van de dienst BEPARK, zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker zal geen aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van zijn huidige consumpties of abonnementen.
 
25.12.- LPG-voertuigen zijn verboden op de parkeerplaats.
 
25.13.- Specifieke regels voor fietsenstallingen

25.13. 1.- Alleen gebruikers met een geldig BePark-fietsabonnement mogen hun fiets parkeren op de daarvoor bestemde hoepels. 

25.13. 2 - Een abonnement op een fietsenstalling geeft recht op het stallen van slechts één fiets (standaardfiets), een abonnement op een bakfietsenstalling op slechts één bakfiets.

25.13. 3.- De fiets waarvoor het abonnement in een BePark-parkeerplaats wordt afgesloten moet een uniek nummer hebben dat kan worden verkregen via de website mybike.brussels Regio of een ander door BePark goedgekeurd systeem. Dit nummer moet bij de registratie aan BePark worden meegedeeld en op de voorgeschreven plaats op het fietschassis worden geplakt (met behulp van de daarvoor bestemde sticker).

25.13.4.- Het parkeren van fietsen op de hoepels gaat als volgt:

  1. Met een rolbeugel kunnen 2 fietsen worden geparkeerd, één aan elke kant.
  2. De fiets moet op de juiste manier met een hangslot aan de rolbeugel worden bevestigd.
  3. Het parkeren van de fiets met toebehoren mag het parkeren van andere voertuigen of de doorgang van andere voertuigen niet belemmeren.

Bij niet-naleving van bovenstaande artikelen kan de betreffende fiets op kosten van de eigenaar van de fiets van de parkeerplaats worden verwijderd. Fietsen en bakfietsen die na een periode van 30 dagen na de datum van verwijdering van de parkeerplaats niet worden teruggevonden of geclaimd, worden als verloren beschouwd. BePark behoudt zich het recht voor om de fiets na deze periode niet meer aan de eigenaar te kunnen retourneren.

 

26. Slotbepaling

De Franse tekst van deze voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Indien er afwijken optreden tussen de tekst opgesteld in een andere taal en een vertaling in een vreemde taal, is het de tekst die in het Frans is opgesteld doorslaggevend.